BLOG

#14 HƯỚNG DẪN SỬA LỖI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC SIGNING CERTIFICATE TRÊN XCODEĐôi khi XCode không nhận dạng được chứng chỉ khi bạn Signing Code. Mặc dù, bạn đã kiểm tra mọi thông số trên Apple Portal đều chính xác. Sau đây là chi tiết lỗi:


1. Chi tiết lỗi không nhận dạng được chứng chỉ trên XCode

No "iOS Development" signing certificate matching team ID "xxxxxxx" with a private key was found.

No "iOS Distribution" signing certificate matching team ID "xxxxxxx" with a private key was found.


2. Lý do?

Do bạn chưa đăng nhập vào XCode. Do đó, XCode không xác định được Team của Certificate.


3. Giải pháp cho vấn đề

Đăng nhập vào XCode: Preferences > Accounts

Sau đó bạn tắt hoàn toàn XCode đi và bật lại.