BLOG

#12 HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN APPLE DEVELOPER ACCOUNT - PHẦN 7Bài viết này nằm trong chuỗi bài về Apple Developer Account. Bài viết dựa trên giả định bạn đã đọc các bài trước đó của mục Apple Developer Account.

Mục tiêu của bài viết là giới thiệu khái niệm và hướng dẫn cách tạo được Provisioning Profile.

1. Provisioning Profile là gì?

Provisioning Profile là file chứa chuỗi mã hoá. File này có đuôi mở rộng là ".mobileprovision". Có hai loại là Provisioning Developer và Provisioning Distribution. Apple bắt buộc bạn phải tạo ra file này và thêm vào project của bạn. Provisioning Profile được dùng để thêm vào project thông qua một quá trình có tên là codesign. sau đây:

Chi tiết của file dành cho phát triển:

Devloper Provisioning Profile = Certificate + Identify + Device

Chi tiết của file dành cho phân phối:

Distribution Provisioning Profile = Certificate + Identify

2. Tại sao lại cần tạo Provisioning Profile?

Chứng nhận Provisioning Profile là cách để Apple chấp nhận ứng dụng của bạn có thể chạy được trên các thiết bị của Apple.

3. Hướng dẫn cách tạo Provisioning Profile
  • Bước 1: Chọn Profile menu
  • Bước 2: Chọn loại Profile
  • Có hai loại Profile là Development và Distribution. Trong ví dụ này chúng ta chọn Devlopment. Với Distribution các bạn làm tương tự.
  • Bước 3: Chọn App ID
  • Bước 4: Chọn Certificate
  • Bước 5: Chọn ID của thiết bị vật lý
  • Bước 6: Đặt tên file
  • Bước 7: Tải file về máy của bạn

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Provisioning Profile bằng cách tải về và thêm vào dự án của mình.